V.K Obedulla School

Skill Development Unit

ITI Inauguration - Girls Hostel, Pharmacy, Urban Health Center

Foundation ceremony of girls hostel.